эссе

Against any form of violence!

Looking at the photographs in this album you obviousely doubt the author’s state of mind. You are not original. In the process of creating this project I’ve heard various opinions such as: “ He’s sick if he likes to shoot things like this!”

I’m the artist & I express my opinion using the language of visual images. The artist, as you know, can not be normal by definition. Though I am quite certain that in modern world definition “normal” itself can not be considered as normal any more. Killing unprotected animals – is normal, but protecting them – not really, — what? Nothing else to do? Open any men’s (and not only) magazine and look what image is being thrusted upon a man. The reason is clear: hunt is enormous industry, bringing milliardth profits, and to fight with industry, however that with windmills – I perfectly realize it. OMG! Am I becoming “normal”?

I have another mission – to urge on a person, looking at these pictures, to the frank conversation to himself. I’m not speaking about huntres only! When in a restaurant the beautifully served smoking game is given you, you know for sure, that lies for you on a dish yet it was quite recently, for example, by a nice big-eyed fawn. But you, naturally, prefer not to think about what happened between two his embodiments – fawn and venison. Your flexible consciousness omits the middle link, because it is uncomfortable, – it spoils the appetite. I just want to remind that this middle link exists and it doesn’t look very attractive & smells bad.

To take these photographs, I participated in two hunts as an observer, of course. During the first one, the hunters almost convinced me that they are noble hospital attendants of the forest. Poachers – look, who are the real threat! However the second hunt placed everything at its’ places and confirmed me in the rightness of my irreconcilability. I can not treat the people, who have a desire to kill, as I did  before.

During these two hunts hunters:

Have killed 18 wild boars just for fun

Have shot and have thrown out 2 foxes

Killed 1 cub of a deer after it was badgered by dogs

Have wounded 3 wild boars who bleeding have run away in a wood

This album occured mainly due to the fact that last year I became a father, and my civil position was intensifyed. It is a matter of great importance in what world my daughter will live. Unfortunately, modern society is infected in a number of diseases. If to consider hunters sick in medical sense people, as drug addicts or alcoholics, them —  murder addicts, it is necessary to treat. Possibly forcedly. Because as compared to those drug addicts, dangerous mainly to itself, hunters are potentially dangerous above all things to the people surrounding them. And in general, who knows, how far they can go in their thirst of adrenaline.

Sergey Kondrashin

photographer

Pret jebkura veida vardarbību!

Droši vien, aplūkojot fotogrāfijas šī albuma lappusēs, jūs nopietni esat sākuši šaubīties par autora psihisko stāvokli. Jūs neesat īpaši oriģināls. Projekta sagatavošanas gaitā es dzirdēju daudz viedokļu par tēmu: „Viņš taču ir slims, ja jau viņam patīk fotografēt tādas lietas!”

Es esmu mākslinieks, un parādu savu attieksmi man pieejamā vizuālo tēlu valodā. Mākslinieks, kā tas ir zināms, nespēj būt normāls pēc savas būtības. Kaut gan, manuprāt, mūsdienu pasaulē pati normas izpratne vairs nevar tikt uzskatīta par normālu. Nogalināt neaizsargātus dzīvniekus prieka pēc – tas ir normāli, bet nostāties to aizsardzībai ir kaut kā ne īpaši normāli — vai tad citu vairs nav ko darīt? Atveriet jebkuru vīriešiem, un ne tikai, domātu žurnālu un paskatieties, kāds tēls tiek uzspiests vīrietim. Un tas ir pilnīgi saprotams: medības ir milzīga industrija, kura nes miljardu lielu peļņu, bet cīnīties ar industriju ir tik pat kā cīnīties ar vējdzirnavām – es to ļoti labi saprotu! Ak, šausmas! Vai es kļūstu „normāls”?

Man ir cits uzdevums – mudināt cilvēku, kurš skatās uz šīm fotogrāfijām, uz atklātu sarunu pašam ar sevi. Un runa jau nav tikai par medniekiem. Kad patētiskā restorānā jums pasniedz skaisti servētu kūpošu medījumu, jūs principā zināt, ka tas, kas jums guļ uz šķīvja, vēl pavisam nesen bija, piemēram, mīļš stalts briedēns. Bet jūs, dabiski, nemaz nepūlaties domāt par to, kas notika starp diviem tā iemiesojumiem – briedēnu un brieža gaļu. Jūsu pielāgoties spējīgā apziņa izlaiž vidējo posmu, jo nav taču īpaši ērti par to domāt — bojā apetīti. Es vien vēlos atgādināt par to, ka šis vidējais posms ir, un tas ne īpaši pievilcīgi izskatās un nelabi ož.

Lai veiktu šos fotouzņēmumus, man nācās piedalīties divās medībās. Pirmo medību laikā mani gandrīz vai pārliecināja, ka mednieki ir cēlsirdīgi meža sanitāri. Malumednieki – lūk, kas ir īstie meža apdraudētāji! Tomēr otrās medības salika visu savās vietās un pārliecināja mani par mana taisnīguma nesamierināmību. Es nespēju, kā senāk, izturēties pret cilvēkiem, kuriem rodas vēlme nogalināt.

Filmēšanas laikā mednieki:

nogalināja 18 mežakuiļus

nošāva un izmeta 2 lapsas

nokauts 1 stirnēns pēc tam, kad medību suņi to nodzina

ievainoja 3 mežakuiļus, kuri asiņojot aizbēga mežā

Šis albums ir tapis daudzējādā ziņā pateicoties tam, ka pērn esmu kļuvis par tēvu un līdz ar to mana pilsoniskā attieksme ir saasinājusies. Man nav vienalga, kādā pasaulē dzīvos mana meita. Diemžēl mūsdienu sabiedrība ir inficējusies ar ļoti daudzām atkarībām. Ja medniekus varam uzskatīt par slimiem no medicīnas viedokļa, gluži tāpat kā narkomānus vai alkoholiķus, tad viņu atkarība nogalināt ir jāārstē. Iespējams, ka pat piespiedu kārtā. Jo salīdzinot ar tiem pašiem narkomāniem, kuri ir bīstami pamatā paši sev, mednieki, pirmkārt, ir potenciāli bīstami apkārtējiem. Un vispār, kas zina, cik tālu viņi var aiziet savās aso izjūtu alkās…

Sergejs Kondrasins

fotografs

Против насилия в любой форме!

Наверняка, просмотрев фотографии на страницах этого альбома, вы всерьез усомнились в психическом здоровье автора. Вы не оригинальны. В процессе подготовки проекта я слышал много мнений на тему: «Да он больной, раз ему нравится снимать такие вещи!».

Я – художник, и выражаю свою позицию на доступном мне языке визуальных образов. Художник, как известно, не может быть нормальным по определению. Хотя, на мой взгляд,  в современном мире само понятие нормы не может более считаться нормальным. Убивать беззащитных животных ради удовольствия — нормально, а становиться на их защиту, как-то не очень – что заняться больше нечем? Откройте любой мужской, да и не только, журнал и посмотрите, какой имидж навязывается мужчине. Оно и понятно: охота – огромная индустрия, приносящая миллиардные доходы, а бороться с индустрией, все равно что с ветряными мельницами – я отдаю себе в этом отчет. О ужас! Я становлюсь «нормальным»?

У меня другая задача – подтолкнуть человека, смотрящего на эти фотографии, к откровенному разговору с собой. И речь не только об охотниках. Когда в пафосном ресторане вам подают красиво сервированную дымящуюся дичь, вы в принципе знаете, что, то, что лежит у вас на тарелке еще совсем недавно было, например, милым большеглазым олененком. Но вы, естественно, предпочитает не думать о том, что происходило между двумя его воплощениями – олененком и олениной. Ваше гибкое сознание выпускает среднее звено, потому что оно ему неудобно, – портит аппетит. Я лишь хочу напомнить о том, что это среднее звено есть, и оно не очень симпатично выглядит и дурно пахнет.

Чтобы сделать эти фотографии, я присутствовал на двух охотах. Во время первой меня почти было убедили в том, что охотники – благородные санитары леса. Браконьеры – вот, кто настоящая угроза! Однако вторая охота все расставила по своим местам и утвердила меня в правоте моей непримиримости. Я не могу, как прежде, относиться к людям, у которых возникает желание убивать.

За время съемок охотниками были:

убиты 18 кабанов

застрелены и выброшены 2 лисы

зарезан 1 детеныш косули, после того, как он был затравлен гончими собаками

ранены 3 кабана, которые скрылись в лесу, истекая кровью

Этот альбом возник во многом благодаря тому, что в прошлом году я стал отцом, и моя гражданская позиция обострилась. Мне небезразлично,  в каком мире будет жить моя дочь. К сожалению, современное общество заражено множеством зависимостей. Если считать охотников больными в медицинском смысле людьми, сродни наркоманам или алкоголикам, то их — зависимых от убийства, следует лечить. Возможно принудительно. Ибо по сравнению с теми же наркоманами, опасными в основном себе, охотники потенциально опасны в первую очередь окружающим. Да и вообще, кто знает, как далеко они могут зайти в свой жажде острых ощущений…

Сергей Кондрашин,

фотограф

6

Ināra Vārpa

Praktizējošs ārsts, sertificēts atkarību speciālists, Psihoterapeits ar psihodrāmas režisora izglītību.

Šai steidzīgi trauksmainajā laikā, ko patreiz visi dzīvojam, vairāk kā jebkad agrāk  mums bieži pietrūkst cilvēcības un sirsnīgas vienkāršības.

Ir lielu iespēju laiks, to izmantojam katrs citādi — arī pakļaujot, pazemojot, sāpinot, pat nogalinot, — pēc savas saprašanas, veseluma un godaprāta.

Instinktu vadīti, kļūstam par medniekiem varai, slavai un uzvarai, jo tik ļoti nozīmīgi būt veiksmīgiem un pamanāmiem reizēm par asiņu cenu savam priekam.

Ikvienā no mums mīt slepkava un upuris vienlaikus. Taču mūsos ir arī maigums un juteklība, spēja mīlēt un sargāt.

Naids un mīlestība — kā vadīti dzīvojam?

,,Tev nebūs nokaut!” — uzrunā viens no baušļiem.

Asinis ir dzīvības spēks, dvēsele un kaisle. Caur asinīm zaudējam nevainību, caur asinīm ierodamies šai pasaulē, lai ņemtu iespējas un pieņemtu lēmumus ik dienu. Ko izvēlies Tu — pakļaut vai sargāt, mīlēt vai nīst, saudzēt vai nogalināt?

Savulaik pūlis, kam bija iespēja apžēlot vienu no notiesātajiem, izvēlējās Barabu ne Jēzu. Pieļauju, ka daudzi pat nezina šo divu vīru simbolisko jēgu. Baraba -noziedznieks, Jēzus — cilvēcības un garīguma paudējs. Tas rosina uz pārdomām. Cik daudz mainījusies attieksme šodien un kāda būtu pūļa izvēle tagad — gars vai brutāls spēks?

Cik lielam jābūt paša iekšējam vājumam, nedrošībai, naidam, lai savas labsajūtas vārdā redzētu nogalinātā asinis sniegā vai tuvākā pazemojuma sāpju asaras un šādi svinētu savas uzvaras triumfu, vācot šai ceļā kā pierādījumus trofejas — nogalinātus dzīvniekus, izmantotas sievietes vai pamestus bērnus?

Kurā brīdī no upura savā dzīvē pārkāpjam šo trauslo robežu un paši kļūstam par varmāku, nogalinot tikai sava prieka pēc, pat ja tas ir tikai bēgošs dzīvnieks?

Kurā brīdī sieviete, zaudējusi maigumu un trauslumu, rada vīrietī vajadzību apliecināties caur viņas pazemošanu?

Kurā brīdī tēva noniecinājums un atraidījums rada dēlā sākumu nebeidzamam spēka un varas pierādījumu ceļam?

Kurā brīdī kaila dvēsele dara arī kailu miesu un mūžseni skaistais pārvēršas neglītajā, bet cilvēcīgais – ciniskajā?

Cik viegli tajā visā var pazaudēties, ja baidāmies ik dienu nākt pie bikts ar sevi godīgā sarunā…

Tad patiesi labi, ja kāds mūs uz brīdi aptur un uzrunā, aicinot sākt domāt, lai rastu šīs atbildes un meklētu cilvēcību sevī. Ja nav jau par vēlu!

Cik liela ir upuru kolekcija Tavā dzīvē? Cik liels ir Tavs lepnums par to?

Rītdiena atkal nāks — cik mīlestības, iecietības un saudzības pilna?

Atbilde paliek katra paša ziņā…

Артемий Троицкий, музыкальный критик 

Спортивные охотники = серийные убийцы

Я считаю, что охотники – позор человечества. Не вижу никакой разницы между спортивными охотниками и серийными убийцами. Впрочем я понимаю, что есть люди, для которых охота — это способ выживания, иначе они не смогут прокормить себя и свою семью. Им я сочувствую, ибо они уподобляются хищным животным. В их случае охота оправданна. Это жестокость жизни. Но те люди, которые убивают ради кайфа, ради потехи – это просто моральные уроды. Охотникам, независимо от их уровня образования, рода занятий, объема банковских счетов и т.п., совершенно искренне посоветовал бы обратиться к психиатру. Страсть и тягу к убийству я могу квалифицировать только как психическое отклонение.

В кругу моих близких знакомых охотников нет, и я бы не допустил, чтобы они там появились. У меня есть, не то чтобы очень близкий, но достаточно хороший друг — известный музыкант Андрей Макаревич. Он слегка этим делом увлекался, но мы с ним на пару раз поговорили, и, я так понимаю, он пересмотрел свое отношение к охоте и больше не уничтожает животных.

Что касается моего отношения к употреблению в пищу мяса и ношению кожаной обуви или мехов, я считаю, что разные люди в этой истории проходят разную дистанцию. Мне кажется, что носить на себе шкурки убитых животных пошло и некрасиво, но при этом у очень многих моих подруг есть шубы. Мне это не нравится, но вопросом принципа не является, я не стану из-за этого рвать отношения с близким человеком. С мясом все тоже весьма относительно. Есть веганы, которые не едят ничего животного происхождения, и есть вегетарианцы, которые просто не едят мяса. Для веганов вегетарианцы, такие же уроды, как для вегетарианцев мясоеды. Я считаю, что если вы идете покупать мясо в магазин, вы не несете вины за смерть конкретного животного, другое дело, когда это животное вы сами сознательно убиваете. Все эти аргументы типа, если вы против охоты, то как же вы котлеты едите, – чистой воды демагогия.

Я абсолютно не уперт в этом вопросе, ибо не являюсь профессиональным сектантски настроенным борцом. Я просто человек со своей гражданской позицией, поэтому уже давно сотрудничаю с различными организациями, которые занимаются охраной природы. Около 20 лет сотрудничаю с Greenprace, примерно 15 лет — с WWF, а в этом году участвую в кампании против убийства бельков, инициированной российской организацией ВИТА.

8

Охотник

Охота как способ пропитания

Много сотен лет назад охота была способом выживания людей. В наши дни для большинства живущих в Латвии и других странах, охота стала всего лишь развлечением и способом добычи трофеев. Между тем, все больше и больше видов животных заносятся в Красную Книгу. Особо актуальна эта проблема в нашей стране. Ни для кого не секрет, что Латвия не блещет большим разнообразием и количеством животных. Для чего нам нужна охота? Только употребляя в пищу мясо животного, которого ты поймал, ты можешь быть уверен, что ешь биологически чистый продукт, без химических примесей, полезный, а не опасный для здоровья. Очень важно, чтобы охота оставалась лишь способом добычи пищи, каковым, она и является для жителей Латгалии. Конечно, везде найдутся те, кому не лень пристрелить животинку лишь ради шкурки или рогов. В наших общих интересах, ловить и наказывать таких людей. Особо хотелось бы остановиться на охоте на рысь. Рысь, как в Латвии, так и в большинстве остальных регионов Европы является ≪вершиной≫ в биологической цепочке существования дикого животного мира Европейского континента. Даже во многих странах Африки (Ботствана,Танзания, Кения и т.д.) процент выдачи лицензий на добычу хищников семейства кошачьих и других видов диких животных составляет не более 0,7-1,2 процентов от общего числа. У нас же в Латвии эти показатели зашкаливают до 5-10 процентов. Латгалия, не столь густо населенная область Латвии, где достаточно лесов и полей, следовательно, и пространства для охоты тоже. Охота у хуторских жителей нашего края голубых озер, стоит на третьем месте после земледелия и животноводства. Существует множество охотничьих коллективов, где при охоте соблюдаются абсолютно все законы и правила. Обеспечить близким людям здоровые продукты, вот что главное для всех латгальских охотников. Однако с повышением уровня жизни многие охотники начинают рассматривать охоту как ≪развлекаловку≫ — погоню за трофеями, забывая о том, что ее первоочередная задача —регулирование численности дикого животного мира.

Однако, если люди не справляются с этим вопросом, нужно просто дать возможность природе самой восстановить баланс среди дикого животного мира Латвии. Все что для этого нужно, просто запретить охоту на хищников обитающих в Латвии —рысь и волка.__

10

Elvijs Krišjānis, 12. klase, Rīgas Mūzikas internātvidusskola

Atļaut vai aizliegt medības

Pēc manām domām medības ir jāatļauj, jo dzīvnieki savairojas. Domāju, ka būtu labāk spriest par to, kādu sugu dzīvniekus atļaut medīt, jo ir dzīvnieki kuru eksistence uz šīs pasaules ir apdraudēta. Piemēram oficiāliem medniekiem dod speciālas atļaujas, kādus dzīvniekus mednieki drīkst medīt, bet katrā sfērā ir arī kāds mīnus, un medīšanā šis mīnus ir malu mednieki, kas bez atļaujas medī jebkuru dzīvnieku sugu, arī to, kas ir īpaši apdraudzēta. Malumednieki parasti medī tādus dzīvniekus, par kuriem viņi var saņemt pēc iespējas lielāku naudu, piemēram par vilnu, ilkņiem, ādu, jo šīs preces ir diezgan augstā cenā. Latvijā nav izplatīta malumedniecība, jo nav dzīvnieki, par kuriem var saņemt lielu naudu. Ir tikai daži izņēmumi: briežu ragi, vai mežacūkas ilkņi. Pēc statistikas, manuprāt, visvairāk malumedniecība ir Afrikas valstīs, jo tur ir ļoti daudz eksotiskie dzīvnieki. Pats arī esmu kopā ar vectēvu braucis medībās un man liekas, tas ir ļoti interesanti. Es esmu bijis arī tad, kad ir bijis ļoti liels loms. Medībās gāju kā “dzinējs”, tas, kurš dzīvniekus biedī pretī medniekiem. Sākumā ir bailīgi, jo visu laiku māc nelāga priekšnojauta, ka esi apmaldījies, bet pēc laika, jau cilvēks paliek drošāks un medības jau sāk iepatikties. Manuprāt medīšana Latvijā un pasaulē ir jāatļauj, bet tieši malu medniecība ir jākontrolē ļoti stingri. Dzīvnieki ir tādi paši kā cilvēki, bet dzīvnieki savairojas daudz vairāk, un medīšana ir tā, kas palīdz šos dzīvniekus mazliet samazināt daudzuma ziņā. Medības ir jāatļauj.

12

Др. Дайнис Паэглитис

председатель правления Ассоциации разводчиков диких животных

Я считаю, что о негативных моментах охоты могут полноправно рассуждать те, кто не ест мяса, мясоеды же — это тихие заказчики ≪убийства≫, как они громко именуют охоту. Мой отец охотником не был, он врач-ветеринар, поэтому я начал охотиться уже в зрелом возрасте.

Впервые это случилось лет 20 назад, когда я переехал из города в сельскую местность. В первый же год кабаны съели весь мой урожай картошки, и мне объяснили, что я должен с ними разобраться — продемонстрировать, кто здесь хозяин. От первой охоты у меня были крайне неприятные ощущения. А когда надо было разделывать животное, меня едва не стошнило. Мне и сейчас бывает жалко животных, поэтому я не стреляю, если в этом нет необходимости. Я полностью обеспечиваю себя мясом — в магазине не покупаю, у магазинного мяса вкус соломы. Предпочитаю очень полезную и питательную оленину, которая содержит много железа, что очень важно в нашем климате, особенно для женщин. Вообще люди ели дичь тысячелетиями, а мода на мясо крупнорогатого скота началась лишь в 30-е годы XX века, и наши организмы для него не приспособлены.

В моем представлении нормальная разумная охота, когда охотник осознает, что и зачем он делает. Когда он четко понимает, ради чего собирается убить зверя. Убив животное, человек должен съесть его и таким образом выказать уважение. Если убивают только для трофеев — это не очень красиво. Ежели охотник идет в лес, только потому, что ему нравится убивать, — это не совсем нормально

Хотя, на мой взгляд, если есть такая необходимость выплеснуть адреналин, лучше уж убивать животных в лесу, чем людей на улицах.

Я понимаю людей, которые получают массу адреналина во время охоты. Когда идешь на зверя, который может оказать серьезное сопротивление, — это дух захватывает! А если просто хочется пострелять птичек в воздухе, то для этого лучше идти в тир.

Вообще удовольствие от процесса в большой степени зависит от сопровождающего егеря — как он ее организует. Очень часто, увы, происходит то, что дискредитирует само понятие ≪охота≫, —пьянство и отсутствие уважения к убитому зверю.

В Ассоциации, которую я возглавляю, мы занимаемся выращиванием и улучшением качества популяции диких животных —восстанавливаем равновесие. Мы завозим животных разных кровных линий, выращиваем оленей с ценными трофейными качествами.

Побывав у нас в хозяйстве, люди по разному реагируют. Одни, увидев какие олени красивые, говорят: ≪Больше никогда в жизни не буду есть оленину!≫, у других более устойчивая психика__

14

Татьяна Ковалевич, 12 а, Рижская средняя школа № 95

Убить или не убить?

Я плохо знакома со всеми утверждениями и требованиями Всемирной организации по охране окружающей среды. Но, несмотря на это, я имею четкую позицию в вопросе убийства животных. И я убеждена, что охоту надо запретить.

Многие охотники пытаются оправдать свои действия и приводят различные доводы, почему они убивают животных. Я же уверена, что основная масса всех охотников делают это ради собственного удовольствия. Людям, которые увлекаются охотой, нравится чувствовать свое превосходство над животными. Многие из них воспринимают охоту как игру, некое соревнование. Они просто не задумываются над тем, что животные так же, как и люди, имеют право на жизнь.

Не то, чтобы я презирала этих людей, но могу точно сказать, что мое мнение о человеке испортится, если я узнаю, что он увлекается охотой. Современный человек должен уходить от этого примитивного инстинкта, в котором давно уже нет никакой нужды.

Мне кажется странным, что человек может получить эстетическое удовольствие от того, что украсит свою квартиру или дом трупами животных.

Убийство беззащитного животного — это подлость, которую не должен совершать ни один из нас. Убийство есть убийство, и охотников можно полноправно называть убийцами. Почему тогда в нашем обществе за воровство наказывают, а за убийство нет?

18

Krists Svārups

Medības ir man sirdij tuva lieta. Un par savām izjūtām un domām tūlīt pastāstīšu.

Medību process ir ļoti aizraujošs un intriģējošs.Šī procesa laikā tu esi kā viens vesels ar dabu un tu jūti dabas pulsu, tās smaržu, katru tās sīkāko daļiņu, bet tomēr tu esi tās pretinieks. Tu mēģini atņemt dzīvību kādai citai dabas radībai un ar to tu atšķiries no pašas dabas.

Jau no seniem laikiem cilvēki medī, lai dzīvotu, atpūstos un vienkārši papriecāties par to, ka tavās rokās ir spēja atņemt citai dzīvai radībai dzīvību. Taču medību

dziļākā jēga ir izcīnīt uzvaru cilvēka un dabas cīņā par izdzīvošanu. Tomēr ir cilvēki, kuri rīkojas negodīgi un apkrāpj dabu, to iznīcinot un sabojājot tās ritmu. Šie cilvēki kropļo medību dziļāko jēgu un pašas medības.

Lai arī kā būtu, tomēr medības ir cilvēka cīņa ar dzīvnieku un dabu.

20

Ольга Кузнецова, 12 а, Рижская средняя школа № 95

Охота как первобытный инстинкт

Необходимость такого хобби как охота довольно относительна.

Лично я никогда не смогла бы убить живое существо, тем более ради удовольствия.

Отменить охоту как времяпровождение — идея хорошая и гуманная, т.к., мне кажется, что не стоит учить людей убивать, ведь эта привычка потом может перенестись с животных на человека. Все живые существа достойны жить! Люди разрешают убивать животных и делают это, но ужасаются, когда то же самое проделывают с человеком. Не думаю, что кто-то обрадуется, если введут лицензии на убийства людей. Многие считают, что охота — это способ получения адреналина, иногда даже помощь в выпускании агрессии. Но ведь есть множество других способов добиться этих целей. Прыгни с парашютом или сходи на занятия по боксу и поборись с равными себе. Также люди оправдывают своё пристрастие к охоте тем, что человеку с древних времён свойственно убийство животных, что-то вроде инстинкта. Но ведь мы живём в цивилизованном мире, где люди отказываются от первобытных инстинктов. Для меня охота — один из первобытных инстинктов, с которыми нужно бороться.

24

Татьяна Ильинская, 12 б, Рижская средняя школа № 95

Скажем охоте нет!

Никогда раньше мне не приходилось рассуждать на тему охоты и задумываться над тем, какую роль она играет в жизни человека и чем является для него: развлечением, подразумевающим непреодолимое чувство азарта и спортивного интереса, или всё-таки необоснованной жестокостью по отношению к животным. Я не приемлю такой вид занятия, так как считаю, что есть гораздо более достойные и полезные развлечения. Можно понять тех людей, которые в своё время охотились для удовлетворения насущных нужд. По крайней мере, с их стороны это была оправданная охота. Чтобы выжить, они были вынуждены убивать диких животных. К тому же, в былые времена шансы зверя против человека были примерно одинаковы. Что же происходит в наши дни? Люди охотятся уже не ради пропитания, ведь всё необходимое можно без труда приобрести в магазинах, а ради удовольствия.

Человек, оснащённый современным оружием, может ловко заманить зверя в ловушку. На мой взгляд, охота — это не равная, поэтому нечестная схватка двух сторон. Ведь охотники, прежде чем отправиться в лес, очень тщательно готовятся к предстоящей забаве. Животные же напротив, не подозревая об угрожающей им опасности, ведут себя как ни в чём не бывало. Они не знают, когда им ждать очередного охотника, готового нарушить их права на жизнь и природный баланс в лесах. Мы ходим по одной земле, живем под одним небом. Для чего убивать невинных животных? Только для того, чтобы потом в кругу друзей похвастаться своими охотничьими трофеями — неким доказательством мужественности? Не кажется ли вам это слишком жестоким?

Вы отбираете жизнь у живого существа и без зазрения совести украшаете своё жилище его чучелом, шкурой или рогами.

Я не могу понять людей, которые называют охоту искусством. Как убийство можно вообще причислить к полезным и необходимым обществу занятиям? У нас нет никакого права вмешиваться в жизнь природы. Я считаю, что охоту нужно запретить и постараться увлечь рьяных охотников другим родом деятельности.

Мы только поможем мужской половине общества, если лишим её этой прогрессирующей зависимости.__

26

Arnis Bikšus, restorānaPaldies Dievam Piektdiena ir klātun “Kuba cafelīdzīpašnieks

Es citēšu vienu slavenu cilvēku:

“Dzīvnieki nav cilvēki — uz tiem var paļauties”. Un ja dzīvnieki arī nogalina,

tad tikai tad, kad nav, ko ēst. Medības nav dabīgā atlase.

Bet no otras puses, ja visi pasaules cilvēki paliktu par veģetāriešiem, tad pietrūktu zemes kur audzēt burkānus.

28

Ilmārs Krieviņš

divkārtējs Latvijas rekordists dziļūdens niršanā, uzņēmuma “Strig poligrāfijaizveidotājs

Liktenīgais vaļasprieks. Varonis vai barbars?

Mēs dzīvojam interesantā laikā. Augsto tehnoloģiju un neierobežoto iespēju laikmets paver mums patiešām neaptveramus horizontus.

Mēs daudz strādājam, attīstām biznesu, cīnāmies un uzvaram, risinām sarežģītus uzdevumus, ciešam no stresa un sapņojam par brīdi, kad beidzot varēsim uz laiku piemirst par darba ikdienu un nodoties pelnītai atpūtai un iemīļotajam vaļaspriekam.

Pārticis cilvēks mūsdienās var atļauties visdaudzveidīgākās aizraušanās, kādas vien vēlas: no ekstrēmajiem sporta veidiem un tāliem ceļojumiem līdz pat senlietu un automobile kolekcionēšanai. Kādēļ gan visas šīs daudzveidības gaisotnē daži izvēlas medības?

Viņi uzskata sevi par drosminiekiem un svētdienas pusdienās lepni saviem bērniem rāda fotogrāfijas, kurās ģimenes tēvs iemūžināts saules izdedzinātā Āfrikas savannā kopā ar tikko nonāvētu burvīgu antilopi. No uzņēmuma pretī lūkojas smaidošais mednieks un nāves sastindzinātais upuris. Cik burvīga

aina! Jā, katrs ir tiesīgs justies kā varonis. Taču vai cilvēkam, kurš pašapliecinās uz vājākā rēķina, arī ir šādas tiesības? Tā ir varonība vai barbarisms? Drosme vai slepkavība? Skaistums kļūst par iemeslu nāves spriedumam. Jo dzīvnieks skaistāks un majestātiskāks, jo lielākas ir viņa iespējas nokļūt goda vietā pie trofeju sienas kādas prāvas kompānijas prezidenta kabinetā, turklāt šis cilvēks visādā citā veidā ir cienījams un godājams. Taču kurš devis cilvēkam tiesības iznīcināt to, ko viņš nav radījis?

Man, tāpat kā daudziem citiem, arī ir vaļasprieks. Savu sirdi uz visiem laikiem esmu atdevis zemūdens niršanai. Tā ir unikāla pasaule, skaistums, kura neticami iespaidīgā krāsu palete un daudzveidība ir nesalīdzināma. Zemūdens pasaule ir īsta dārgumu valstība, un mūsu uzdevums ir saglabāt to neskartu arī nākamajām paaudzēm. Es varētu atļauties iegādāties jebkuru šauteni vai jebkādu citu ierīci, lai vistālākajā okeānā nogalinātu visskaistāko haizivi, taču es nekad to nedarīšu, jo izturos ar cieņu pret visu dzīvo. Ja mēs pret dabu izturēsimies ar cieņu, arī viņa būs mums labvēlīga. Mums vienkārši nav tiesību nākotnei atņemt kādu pasaules daļiņu. Ikkatrs vēstures mirklis, ikviens dzīvnieks, jebkura dabas parādība ir neatkārtojami. Un labākais, ko var izdarīt cilvēks, ir — nosargāt šo skaistumu.

Nofotografē vai vienkārši saglabā savās atmiņās! Jo nav lieliskāka vaļasprieka, kā raudzīšanās skaistumā.

30

Анна Краснова, 12 б, Рижская средняя школа № 95 школа

Охота? Я— за!

Издавна охота была популярным занятием, своего рода хобби.

Для этого люди выводили специальные породы собак, приручали соколов, отправлялись на охоту на лошадях, покупали оружие, охотничьи ножи. Следовательно, охота — удел богатых людей, которые не нуждаются в куске мяса, а просто ищут развлечений.

Ещё одна причина убийства животных — их красивая, дорогостоящая шкура, зубы, кости, бивни. Люди зарабатывают на этом много денег.

В обществе мнения разделились, — одни поддерживают охоту, другие выступают против неё. Я отношусь к первым. Я не сентиментальный человек и мне, почему-то, не жалко миленьких зверюшек, которых безжалостно убивают кровожадные охотники. А вот от вкусной оленины на столе, красивой шубы на плечах, мягкого коврика на полу, экзотической фигурки на комоде, я отказаться не смогу, да и не вижу смысла. Причина в том, что в моей жизни ничего не изменится, если даже полностью уничтожат какой— нибудь вид животных.

Многие скажут, что человек умнее, сильнее животных и должен защищать ≪братьев наших меньших≫. Но у меня возникает вопрос: ≪Зачем?≫. Зачем разные организации вкладывают миллионы для того, чтобы спасти бенгальских тигров или белых носорогов, когда люди погибают от голода и эпидемий и нуждаются в этих средствах гораздо больше.

32

Юлия Агинская, 12 б, Рижская средняя школа № 95

Где справедливость?

Порой люди бывают безжалостны. Они уничтожают все живое, что подарила нам природа, даже не задумываясь над последствиями. Вырубка лесов, истребление животных, загрязнение атмосферы…

А ведь никто даже и не думает о том, что вполне может произойти: каменный век, ниодного дерева, ни одного животного, ни птиц, ни рыб, люди умирают от удушающей жары, и в итоге становятся людоедами от недостатка провизии… Даже страшно о таком подумать.

Но большинству все равно, они продолжают истреблять и уничтожать все живое на земле.

Я считаю, что самым жестоким, подлым деянием человека по отношению к животным является охота. Поработив всю планету, человек ежедневно убивает миллион живых существ ради получения пищи, одежды, научных данных. И после всего этого он находит удовольствие в развлечении, преследуя и убивая беззащитных животных в местах их естественного обитания — в тех жалких резервациях, в которых они еще сохранились.

Почему же никто не приходит в дома, где живут охотники, и не убивает их?

Охота возникла в ледниковый период как способ добычи пищи. Но чем больше человек развивался, тем меньшее значение придавалось охоте. Так почему же на сегодняшний день люди так ожесточились? Сейчас они охотятся ради удовольствия, спортивного интереса, снобизма. При использовании охотниками огнестрельного оружия, капканов, сразу гибнут не все животные, большая их часть обречена на мучения, пока их не добьют охотники, или пока сами не умрут от ран. Лисята, волчата, медвежата и другие детеныши убитых на охоте родителей не способны себя прокормить и обречены на гибель.

Была бы моя воля, я бы расставила капканы в квартирах охотников, по их маршруту на работу, домой, и пускай они бы почувствовали ту невыносимую боль, которую испытывают животные, когда стальные зубья капкана мертвой хваткой захлопываются на лапе, морде, хвосте, крыле, дробя кости, мышцы,

ткани… Потом оставить этих охотников на пару дней в этом капкане мучаться от голода, жажды, температуры, нападений других животных… Ведь в животных не стреляют, дабы не повредить мех, их бьют по голове, забивают палками, раздавливают им грудь, сворачивают шею, наступают на горло и душат их.

Разве это мужики? Да нет в них ничего ни мужского, ни человеческого. У меня даже слов не хватает, как их назвать. Будь сейчас век 16, я бы пришла ночью ко всем этим сволочам, связала, отвезла далеко в лес и оставила. Посмотрела бы я, как они справились бы тогда.

Без оружия, на равных с животными. Мое мнение: таких людей надо истреблять, и будь у меня такая власть, я бы это сделала и даже глазом не моргнула.__

34

Marta Tālberga

Es domāju, ka medības ir diskriminācija pret dzīvniekiem. Nekad neesmu tās atbalstījusi.

Arī dzīvnieks ir dzīva būtne, tāpat kā cilvēks. Cilvēkam nav tiesības nogalināt, bet mūsdienās tiek dota atļauja.

Nesaprotu, kā var izraisīt prieku citu nogalināšana, tas ir drausmīgi.

Kādreiz cilvēki nogalināja, lai izdzīvotu, bet tagad, lai papriecātos.

Man liekas: ikviens ir pelnījis dzīvot tik ilgi, cik ilgi pukst viņa sirds.

36

Антон Белоусов, 12 класс, Рижская средняя школа № 95

Кто может пребывать в покое, если Атилла сражается, тот уже похоронен Атилла, король гуннов, из речи на Каталунских полях.

Время варваров

Хотел бы я убить беззащитное животное? Не знаю. Но точно уверен, что этого не сделал бы каждый второй. Охотник… Как гордо это звучало десять веков назад и как смешно это звучит сейчас. Что ведёт людей на столь странное для нашего толерантного общества мероприятие?

Ведь у нас хватает еды, животные нам никак не угрожают…

Человек ли человек? Как бы парадоксально это ни звучало, но что, если то же оружие, которым обвешался охотник, это всего лишь наш вариант когтей и клыков.

Человек — животное, хищник?

Или может мужчина всего-навсего хочет быть мужчиной? Добытчиком, который принесёт домой свежее мясо, несмотря на то, что его можно купить. Азарт и адреналин. Вот две вещи, которые мы хотим чувствовать, осознавая свою причастность к сильному полу. Канули в Лету рыцарские турниры, но толпы энтузиастов продолжают реконструировать великие сражения.

Войны приобрели локальный характер, однако в наших лесах мы можем встретить уже зрелых мужчин с игрушечными автоматами наперевес, всех перемазанных защитной краской. И кажется, что это такие большие дети, а на самом деле, они просто хотят быть теми, кто они есть — мужчинами, воинами, героями. Охота — это скорее гипертрофированное и рафинированное понимание этого положения. В играх не убивают, а сознание требует реальности…

Да и что там распинаться об охоте, если процент агрессии в мире нарастает в геометрической прогрессии. Кого винить в таком случае?

Себя, не способного совладать со своими ≪низменными≫ инстинктами? Но тогда и не будет никакого выхода.

Охота лишь частный случай. Тогда зачем, скажете вы, по выходным топменеджеры, банкиры, студенты и т.д. встают рано утром, берут с собой боксёрские капы и эластичные бинты и идут бить друг другу морды где-нибудь в Москве. Это тоже лишь частный случай. Они представляют, что идут в битву на улицы города, пусть причины этой войны высосаны из пальца(противостояние футбольных клубов), им всё равно.

Они хотят быть мужчинами!

К какому выводу это нас приведёт? Драться, как и охотиться, идут не асоциальные элементы, а вполне благополучные и успешные люди.

Мы действительно наследники Римской Цивилизации, но сумели уйти от неё далеко вперёд. Теперь раб уже не подозревает, что он раб.

Иллюзия свободы… Мы задыхаемся в зловонии офисов и заводов. Всё, что я перечислил, это лишь защитная реакция человека на современную реальность, так как на подсознательном уровне человек ощущает, что он лишён

свободы.

Наш Рим ждёт новых варваров, которые его разрушат.__

38

Роман Ларионов, 12 а, Рижская средняя школа № 95

Мое отношение к охоте

Будем реалистами и примем тот факт, что мы произошли от животных, которые убивали ради выживания. Мы далеко ушли от своих ≪прародителей≫, но основные инстинкты остались, такие как желание убивать и размножаться. Современные технологии и общество будто стараются ≪отучить≫ убивать, но как бы сильно мы ни старались выглядеть ≪цивилизованными≫, хищная натура берет свое.

Животные выращиваются и убиваются тысячами, если не миллионами, чтобы мы могли есть их плоть и внутренние органы, то есть эти особи рождаются лишь, чтобы умереть, так и не став частью живой природы. ≪Зеленые≫ выступают против охоты — убийства нескольких особей в живой природе; однако они не имеют ничего против отбивной на обед. Складывается такое впечатление, будто у тех животных, что обитают на воле, больше права на жизнь, нежели у тех, которые ожидают своей смерти на скотобойнях. То есть ≪зеленые≫ боятся отказаться от отбивных, но выступают против охоты. По-моему, это так же глупо, как и выступать за войну в Ираке, но против права гражданских лиц убивать нападающего, если он угрожает их жизни. На войне гибнут тысячи ≪во благо общества≫, а при самообороне нельзя убить одного. Агрессия и, в конечном счете, убийство, —это наша психологическая потребность. Это не значит, что каждый имеет право убивать животных. Но также я не вижу смысла скрывать эту потребность. Люди убивают животных из физической потребности, почему бы не убивать из психологической потребности? Ведь она не менее важна.__

40

Валерий Завьялов, 12 ц, Рижская средняя школа № 95

Охота как искусство

Лес. Покой и тишина. Чувствуешь себя совершенно по-другому, отдыхаешь от ≪серых≫ будней. Но вдруг слышится выстрел, и все чувства обостряются, ты настораживаешься и уже не чувствуешь себя спокойно. ≪Снова эти охотники≫, — раздраженно думаешь про себя, и иллюзия умиротворения исчезает мгновенно. За окнами уже XXI век — век технологий, где ради пропитания не нужно проходить десятки километров в поисках того же оленя или фазана. Такое сохранилось лишь в отдаленных местах, диких, неизведанных, и людям, живущим здесь, это физически необходимо. Но речь не о них. Сегодня охота — это просто ≪приятное≫ времяпрепровождение, причем за немалые деньги, дорогостоящее хобби.

Охота уже потеряла свой первоначальный смысл, сегодня важен не результат, а процесс, действие.

Ведь приятно походить по лесу, подышать свежим воздухом, осваивая азы охоты. Но зачем убивать? Разве само убийство ради развлечения так интересно и приятно? Если да, то посмотри в глаза животному, в которое хочешь выстрелить, а оно должно находиться близко к тебе, чтобы попасть наверняка. Ведь в этом и заключается искусство охоты — подойти, как можно ближе к своей жертве, не подавая признаков своего присутствия.

А если стрелять издалека, то не попадешь в свою цель, лишь спугнешь. И самое главное: где гарантия, что на противоположной стороне не будет другого охотника? Или человека, который решил сходить за грибами (ведь осенний же сезон!)? И тогда уже будет не до ≪приятного≫ отдыха на природе. А ведь такие случаи не так и редки. ≪Начинающие≫ охотники, которые ничего не понимают в новоиспеченном хобби, жаждут победы: кто кого? Кто сильнее, выносливее? У кого будет самая большая добыча? И т.д.  До таких ≪достучаться≫ очень сложно, когда они в ≪игре≫.

Такая игра никому пользы не приносит, только вред, прежде всего, охотнику. Но как же быть, если только охота доставляет удовольствие?

Я предлагаю: собираясь в лес, бери все, что нужно, кроме… ружья. Но что же за охота без ружья? — охота без убийства — фоторужье и фотоохота! Все навыки охотника тоже нужны, чтобы не один день ходить по лесу. Только на память об этом увлечении — не рога и голова на стене или чучело в гостиной, а прекрасные фотографии…

42

Aleksandra, 11c

Cilvēka parasto iedzimto tieksmju apmierināšana, jo kādreiz sensenos laikos vīrietis gāja medībās un pārnesa mājās medījumu. To dara vīrieši, jo laikam sievietes ir

emocionālas un ņem visu pie sirds, bet vīrieši vēsi kaut kā pret visu izturas. Nošaut viņam nesagādā problēmas.

Bet kā, kad vīrietis iet sieviešu medībās? Vai tad tāda pati attieksme, vai sieviete ir kā kārtējais medījums? Bet sievietes jau arī mēdz iet tādās medībās! Un galu galā arī — savu tieksmju un vajadzību apmierināšanai. Mednieks — tas mums ir iedzimts asinīs. Bet žēl sametas to radību, vai tā ir stirniņa vai kuilis. Bet cilvēkus nav žēl. Citreiz grib nomedīt to, ko grib iznīcināt, iznīdēt. Galu galā iznāk viss taisnīgi, lai cik nežēlīgi tas nebūtu — ja kaķi neķertu peles, tad tās par daudz savairotos. Medības visu normalizē un regulē. Bet dīvaini — man bērnībā vienmēr gribējās aizbraukt medībās-protams, ka mazu meiteni neņēma, bet man gribējās! bet tagad negribās, vienkārši zinu, ka es nevarētu.

44

Monta Aploka, 12.klase, Rīgas Muzīkas internātvidusskola

Atļaut vai aizliegt medības

Medības ir process, kurā cilvēku grupa — mednieki dodas mežā medīt dzīvniekus, izmantojot palīgā ieročus. Medības ir atļautas tikai tad, ja medniekam ir nopirkta licenze, kura atļauj medīt kādu dzīvnieku sugu, noteiktā laika ierobežojumā.

Manuprāt medības gluži aizliegt nevajadzētu, jo ir dzīvnieku sugas, kuras par daudz savairojoties sāk apdraudēt dabu un iedzīvotājus. Piemēram bebri graužot kokus pie lielceļiem apdraud autovadītājus. Tādos gadījumos vajadzētu atļaut un izsniegt licenzes medniekiem un ļaut tos medīt. Atļaut medīt varētu arī lapsas un vilkus, jo tie uzbrūk lauku saimniecībām un nokož mājputnus.

Aizliegt vajadzētu tādu dzīvnieku medīšanu kā mežaputnu, zaķu, stirnu un pārējo meža dzīvnieku medīšanu, jo es uzskatu, ka Latvijā ir par maz šo dzīvnieku. Šo dzīvnieku nesamazināšana, manuprāt, arī kavētu mežu lielo platību izciršanu. Es uzsaktu, ka medības vajadzētu daudz vairāk ierobežot, un vairak karot ar malu medniekiem, kuri medī dzīvniekus nelegāli. Manuprāt siem malu medniekiem vajadzētu likt lielākus sodus, jo viņi ar šo malu medniecību pelna diezgan lielu naudu. Iemesls arī kāpēc es personīgi vēlētos, lai aizliedz medības ir varbūt mazliet pat bērnišķīgs, jo es personīgi ļoti mīlu dzīvniekus un man tomēr ir ļoti žēl iedomāties, ka tiek nogalināti dzīvnieki.

Esmu arī pret kažokādām. Man liekas vulgāri tas, kā cilvēki valkā šos dārgos un vērtīgos kažokus “plātīdamies” ar to vērtību. Tikai man ir ļoti žēl, ka cilvēki nesaprot, ka daudz lielāka vērtība ir šo dzīvnieku kažokādām tad, kad viņa nevis apsedz cilvēku, bet gan ar dzīvu dvēseli, kura dzīvo mežā.

46

Алина Кондратьева, 12 а, Рижская средняя школа № 95

Убийство ради удовольствия

Охота и убийство для меня — синонимы

В наше время люди охотятся ради удовольствия. А мне это кажется глупым. Мне очень интересно, задумывались ли хоть раз охотники о том, что у зверей тоже полноценная жизнь: они влюбляются, привязываются — испытывают такие же чувства, как и мы.

У зверей жизнь устроена подобно человеческой: у них есть свои обязанности и права. Каждый день они ищут способ добыть пищу, рискуют и не знают, что их ждет ≪за деревом≫.

Люди должны понять, как трудно живется животным в дикой природе. Зачем же мы создаем лишние проблемы зверям, если у них их и так много?! А забот у них хватает, поверьте!

Осенью нужно построить норку, потом её нужно утеплить, и стройматериалы они берут, как вы понимаете, не из магазина. А вечные поиски еды! Это не в супермаркет сходить…

Человек от охоты получает лишь удовольствие и убивает чью-то мать и отца, а значит ставшие сиротами дети обречены на смерть.

Охота — это кощунство. И те, кто не может понять это, должны попытаться поставить себя на место убитого зверя…

48

Inna, 11 c

Medības. Pirmais man prātā iešāvās ar dzīvniekiem saistītais.

Medības mežā, vajāšana un nogalināšana, tikai sava prieka labad man liekas bezjēdzīga. Nesaskatu neko pozitīvu dzīvnieku nogalināšanā. Mēs paši varēsim pēc pāris gadiem brīnīties par to cik maz mežos būs meža zvēru. Šaubos, ka pēc tam par saviem pagātnes medījumiem mums būtu prieks.

Otrkārt, vārds medības man saistās ar zēniem un meitenēm. Tieši pusaudžu vecuma jaunekļi kāro atrast savas otras pusītes, ilgi noskatot un ikdienu vērtējot. Ar acīm seko līdzi. Manuprāt, tās ir medības. Un, kad dabū kāroto, tad uz kādu laiku ir gandarīts, tāpat kā mednieks mežā ir gandarīts par ievainoto — nogalināto dzīvnieku.

50

Екатерина Возмитель, 12 б, Рижская средняя школа № 95

Деформация охоты

Во все века людей объединяла страсть к охоте. Изначально древние люди охотились с целью обеспечить себя и свою семью продовольствием. В Древней Греции, например, занятие охотой считалось одним из элементов воспитания молодежи. По мнению Ксенофонта, люди, занимающиеся охотой, получали от нее великую пользу. Она приносила здоровье телу, улучшала зрение и слух и лучше всего учила военному делу. Охота — некая подготовка для будущего воина. К сожалению, со временем первоначальные цели охоты деформировались, а точнее — мутировали. На данный момент охота играет совершенно другую роль в жизни человека. Она воспринимается человеком как некое развлечение, хобби. На мой взгляд, употребление термина ≪хобби≫ очень жестоко и бесчеловечно. У меня не укладывается в голове, как можно убивать совершенно неповинное животное ради развлечения.

Человек нагло ≪внедряется≫ в мир природы и начинает устанавливать свои законы, позиционируя себя как владыку.

Может, это оттого, что человек чувствует в себе превосходство над классом животных, или причины более банальны?

Скорей всего, второе. Человек, словно маньяк, убивая животное, получает удовольствие. Некое чувство азарта овладевает им, когда он достигает своей цели (попадает в добычу). Охота показывает, насколько бывает жесток человек, насколько безразличен к миру природы.

На мой взгляд, охота снижает уровень человечности, гуманизма по отношению к животным. Ведь если бы человек только задумался на секундочку, что чувствует животное, когда пуля попадает в его тело, какие мысли ≪пробегают≫ в его голове в этот момент, то, я уверена, любителей охоты стало бы намного меньше. Мое мнение по поводу охоты я уже высказала, осталось только призвать людей задуматься о том, какой вред они наносят природе и самим животным, насколько их ≪хобби≫ жестоко и бессердечно. Это неравная ≪борьба≫, в которой человек, имея подручное средство (ружье), убивает животное, которое не способно себя защитить. Кто давал ему такое право? Люди не вправе решать судьбу живых существ, они должны ценить и оберегать все то, что было даровано Богом.

52

Александр Спиридонов, 12 а, Рижская средняя школа № 95

Мы не готовы не убивать

Светлые зеленые парки, порядок и чистота, гуляющие рядом с людьми животные… Такую картину рисуют для нас приверженцы ≪зеленой теории≫. Но именно в том-то и дело, что рисуют. Изобразить и повозку каретой можно, но, взглянув на действительность, любой из нас понимает, что цели, поставленные зелеными — недостижимы.

Начнем с того, что вспомним пищевую цепочку. Инстинкт выживания играет в человеке с невероятной силой, подавляющей любые всплески воли. Если человек живет вдали от цивилизации, то ему просто необходимо добыть мясо. Это совершенно не то, что обыкновенная спортивная охота. Чтобы продолжали существование несколько тысяч людей, живущих в отдалении от благ цивилизации, уж точно необходимо убивать животных.

Или, может, пусть эти милые создания бегают себе на здоровье, а мы уж как нибудь поборемся за жизнь?

Идея ≪зеленой организации≫ утопична, поэтому не реализуема. Предположим, мы отказались от охоты, истребления животных. Но найдутся индивиды, инакомыслящие единицы, которые отыщут лазейку в системе.

Человека тоже запрещено убивать. Это карается законом, но, тем не менее, — это не останавливает никого. Азартные охотники, помешанные на адреналине никогда не задумаются: ≪А не прекратить ли это антизеленое движение?≫ Животные являются и ≪козлами отпущения≫ при порывах ярости людей. К сожалению, на данной стадии развития нашего социума, понимание

проблемы не придёт. И если человеку ≪охота≫ что-то сделать, то он и сделает. Как бы нам ни хотелось преобразить наш мир, огородив желания законами, вряд ли это получится, когда есть лица, истощенные безразличием.

Может быть, когда-то, но не сейчас.

Современное общество еще не готово принять такие предложения всерьез.

Возможно, это потому, что все думают так же, как я?__

54

Laura, 11c

Kā jau visām lietām šajā pasaulē, visam ir labās un sliktās puses. Katrai nodarbei, visam. Arī medībām un medniekiem. Īstenībā, personīgi man šī nodarbe nešķiet nekas jauks. Ja tas ir kā hobijs kādam, tad vēl jo vairāk man tas liekas nežēlīgs, briesmīgs hobijs. Laikam tādēļ, ka jau kopš bērnības esmu mīlējusi dzīvniekus, man viņus ir žēl. Paskatīties “National Geographic” vispār nespēju, Man nesaprotami ir tas, vai šie mednieki tiešām neapzinās, ka nogalina dzīvas radības? Varbūt atņem kādam dzīvniekam mammu, brāli vai citu ģimenes locekli. Iespējams, mani uzskati skan bērnišķīgi, bet es tiešām nekad nevarētu nogalināt kādu zaķi, vai lapsu. Labi, ir gadījumi, kad uzskatu, ka ir nepieciešams nogalināt dzīvnieku, tas ir tad, ja viņi ir slimi ar kādu bīstamu slimību un var būt bīstami cilvēkiem un dabai.

Tas skan nedaudz egoistiski, jo atkal jau cilvēki domā tikai par labu sev. Neviens taču nenošautu cilvēku, kurš sajucis prātā! Bet dzīvnieku nogalina. Es saprotu, ka daudziem cilvēkiem — medniekiem, tas ir maizes darbs un pelnīšana, taču esmu aizdomājusies,

vai viņiem nav grūti būt par dzīvnieku slēpkavām? Zinu, ka es nekad nevarētu nodarboties ar medībām, jo man tas nekādu prieku nesagādā. Domāju, ka arī nekad neizpratīšu cilvēkus, kuriem tas sagādā prieku!

56

Юлия Кропоткина, 12 б, Рижская средняя школа № 95

Мы будем охотиться или охоту объявят на нас?

Сегодня XXI век. Каменный век остался в далеком прошлом. Мы больше не добываем себе пропитание в дремучих лесах, не ломаем голову над тем, как выжить суровой зимой в холодной пещере. Сегодня полки гипермаркетов ломятся от изобилия всякой всячины. В наше время выживает тот, у кого есть деньги, а не тот, кто способен быстрее догнать свою жертву, и чье копье острее заточено.

Несмотря на это, некоторые особи до сих пор предпочитают охоту. Неужели они все еще живут по первобытным законам? Конечно же, нет! У них это теперь называется словом ≪хобби≫. Обычно люди увлекаются вышиванием, пением, танцами, шахматами, спортом и так далее. У этих же хобби

— убийство. Безобидное увлечение, не так ли?

Вам не кажется странным, что успешный семьянин однажды бросает все и идет в лес пострелять? Зачем ему это? Что толкает его на преднамеренное убийство несчастного кабана или оленя? Вы скажете: ≪Вкусное мясо≫. Никогда в жизни не поверю! За всем этим стоит нечто большее!

Каждый день поход на работу и обратно, семья, дети. Все утомляет. И на работе, и дома все что-то от тебя нужно. Это раздражает, выводит из

себя! Зато здесь, в лесу, ты главный, ты самый сильный, ты Бог! Захочешь убьешь кабана, а захочешь — подаришь ему жизнь! Здорово, не правда ли? Власть над беззащитным животным приносит неописуемое удовольствие.

Сегодня человечество делится на две группы. Одни всеми руками за охоту, другие во весь голос кричат: ≪Запретить!≫ Как быть? Если выиграют вторые, как поведут себя первые, которым это необходимо? Вдруг желание быть выше, чувствовать превосходство окажется сильнее и в качестве беззащитных жертв окажемся мы сами? Задумайтесь!

58

Наталья Обухова, 12 б, Рижская средняя школа № 95

Искоренение бездуховности

Живой, дышащий жизнью лес. Вы бывали в таком? В этом лесу страшно сделать шаг, потому что влажный и прохладный лесной ковер пищит под твоими ногами. Может быть, это резиновые сапоги издают такие жалобные звуки? Однако, находясь в лесу, невозможно усомниться в том, что это пла-

чет под ногами зеленый мох. Он живой, и ему больно.

Можете считать мои слова детскими сказочками, можете смеяться — меня это не заденет. Я верю, что деревья, цветы, растения и животные имеют души. Вы не сможете доказать обратное, как и я , впрочем, тоже.

Растения освоили землю, когда нас с вами еще в планах не было. За ними появились звери. А потом люди. Говорят, что мы с вами — неудачный эксперимент. За страшные деяния древних предков наша цивилизация была переведена в примитивное состояние и лишена доступа к древним знаниям. У нас другое предназначение — лучше освоить материальный мир. У человечества получилось это сделать методом проб и ошибок: войн, ядерных испытаний, созданием лживых идеологий.

Охота — еще одно проявление отсутствия сознания и души у человека. Это ни в коем случае не животный инстинкт. Сытый и здоровый, находящийся в безопасности зверь никогда не станет выискивать жертву для убийства.

Охотникам нравится убивать. Хотя, точнее будет сказать ≪тянет≫, а не ≪нравится≫.

Убивая, они убеждаются в своем превосходстве над всей жизнью на планете. Они не признают существования сознания, духа и идеи. Для них реальна лишь материя. Приверженность к высоким нравственным идеалам им чужда.

Охота приносит удовольствие людям алчным, зацикленным на своем благополучии и желании себя развлечь. Их сознание настолько развращено, а тело пресыщено, что здравый смысл и чувство прекрасного остаются погребены в глубинах сознания и никогда уже не восстанут из мертвых.

≪Охота — не бабье дело≫, — скажут многие. Нечего женщине рассуждать о мужских пристрастиях. Ничего она в них не смыслит.

Эти утверждения я считаю в корне неверными! Потому что и мужчина, и женщина имеют сознание, а у сознания и души нет пола.

Поэтому глупо оправдывать пороки человечества такими высказываниями.

XXI век тибетские мудрецы называют веком духовного возрождения человечества.

Нас ждет великое будущее, потихонечку начнут приоткрываться древние знания, если мы станем чистыми и будем ценить любовь и красоту. Надеюсь, что бездуховность будет искоренена и в таких ≪безнадежностях≫ как охотники.

60

Наталья Филиппова, 12 а, Рижская средняя школа № 95

Убийство животных — за и против

Мир необычайно разнообразен как животными, так и растительными видами. Но в наше время довольно большой популярностью пользуется такое понятие как ≪охота≫ или другими словами — убийство животных для получения удовлетворения и, конечно же, для питания. Люди относятся по-разному к данному явлению, иные даже вступают в организацию ≪зеленых≫.

Мое отношение к убийству животных путем охоты — положительное.

Конечно же, для многих это хобби, то есть желание получить новые эмоции и адреналин. Если у человека есть лицензия, официальное разрешение на охоту, то к нему не может быть никаких претензий, он сам платит за свое удовольствие. Многие скажут, что животные такие же живые существа, как и люди, и мы не можем беспредельно их убивать, что многие особи уже занесены в ≪Красную книгу≫, поэтому люди должны сохранять нашу природу. Но все в мире закономерно и взаимосвязано: зайцы едят траву, их едят хищники, а хищников убиваем и затем используем в пищу мы — люди. Я не считаю, что мы столкнемся в будущем с проблемой вымирания животных, но если даже и будет предрасположенность, то с помощью науки эта проблема будет решена: животные будут создаваться искусственным способом.

Но все же нельзя забывать о том, что, убивая животных, мы обеспечиваем себя продовольствием и теплой одеждой. Человеку необходимо получать белки и жиры. Многие люди охотятся не только для получения заряда энергии, но также и по причине заработка. Для них охота — это уже ремесло.

В заключение я могу сделать вывод, что охота не оказывает пагубного влияния на животный мир. Главное, чтобы люди осознавали, для чего они это делают.__

62

Ričards Ozols

Viena no populārākajām aktivitātēm brīvajā dabā ir medības. Cilvēkiem patīk mežā atpūsties.

Es patstāvīgi dodos medībās kopš septiņu gadu vecuma. Medības mani ļoti piesaista, jo jau no bērnības man patīk dzīvnieki un daba. Kad biju mazs man bija bail, bet tagad visas bailes no brīvās dabas esmu pārvarējis.

Medības ļoti attīsta gan fiziski, gan garīgi. Mēdībās, lai tās būtu sekmīgas, ir jāizdara ļoti daudz. Ir jānoiet ļoti lieli attālumi kājām, jāceļ medību torņi, kuros jāgaida medījums, un jābūt gudram un veiklam, lai pie tā tiktu.

Medības izraisa sava veida atkarību. Ja cits kļūst par nopietnu mednieku, viņš bez medībām nevar izdzīvot. Putnu balsis, svaigais gaiss, bezgala skaisti saulesrieti — tas viss liek doties medībās atkal un atkal.

64

Инна Александрова, 12 б, Рижская средняя школа № 95

Монолог олененка

Я был тогда еще молод. Белые пятна на моей кремневой спине еще не исчезли, и на голове, совсем немного, торчали черные шишки — будущие рога.

Мы жили в степи с мамой-оленихой. Дни пролетали, как птицы над верхушками сосен. Мы каждый день с наслаждением щипали травку на лугу, а ветер успокаивал нас своим пением. Я помню свою первую зиму… Как нам с мамой было холодно, как она срывала кору с деревьев и протягивала мне, чтобы я хоть что-то поел. А потом наступила весна. Вялая трава постепенно оживала и на вкус становилась все сочнее и приятнее. Жаркое лето… Я рос и все больше узнавал о жизни. О той гармонии в лесу, о хищных братьях. Но я никогда не знал об одном, самом опасном существе — человеке.

Вместе с осенью и падающими золотыми листьями пришли и они. У них были черные твердые палки в лапах, морды их искривлялись при каждом взрыве той палки. Каждый грохот вводил друзей и врагов в панику. От этого огня животные падали и не поднимались. Так случилось и с ней…

Грохот, свистящий звук, удар тела о мягкую землю. А потом мамины тяжелые частые вздохи. И глаза ее, все в слезах… Я тогда сидел в кустарнике, не решаясь вылезти, но также боясь оставить маму. Человек, подошедший к ней, долго смотрел, а потом поставил на нее лапу в блестящей коже и издал

злостный рев на весь лес…

Зачем они так делают? Зачем? Даже голодный лев убивает, чтобы прокормить свою семью. Голодный волк ищет самого слабого…

Но зачем? Зачем убивают люди? Чего им не хватает? Чего они от нас хотят?

Прибыли? Трофеев? Почета?

Потом они ушли, оставив маму лежать… Именно тогда пошел снег, но он

быстро таял, соприкасаясь с красными пятнами на желтой траве…__

66

Ieva, 11c.

Medības ir dziļa, instinktīva darbība, pārtikas ieguves veids, agresivitātes izpausme. Medības un agresija ir savstarpēji saistītas. Dīvains tās izpausmes veids, vajadzību apmierināšana.

Cilvēka psihē slēpjas vēlme pazemot, nogalēt, justies pārākam.

Cilvēks — mednieks.

68

Артемий Троицкий

музыкальный критик

Спортивные охотники = серийные убийцы

Я считаю, что охотники — позор человечества. Не вижу никакой разницы между спортивными охотниками и серийными убийцами. Впрочем, я понимаю, что есть люди, для которых охота — это способ выживания, иначе они не смогут прокормить себя и свою семью. Им я сочувствую, ибо они уподобляются хищным животным. В их случае охота оправдана. Это жестокость жизни.

Но те люди, которые убивают ради кайфа, ради потехи — это просто моральные уроды.

Охотникам, независимо от их уровня образования, рода занятий, объема банковских счетов и т.п., совершенно искренне посоветовал бы обратиться к психиатру. Страсть и тягу к убийству я могу квалифицировать только как психическое отклонение.

В кругу моих близких знакомых охотников нет, и я бы не допустил, чтобы они там появились. У меня есть не то чтобы очень близкий, но достаточно хороший друг — известный музыкант Андрей Макаревич. Он слегка этим делом увлекался, но мы с ним пару раз поговорили, и, я так понимаю, он пересмотрел свое отношение к охоте и больше не уничтожает животных.

Что касается моего отношения к употреблению в пищу мяса и к ношению кожаной

обуви или мехов, я считаю, что разные люди в этой истории проходят разную дистанцию. Мне кажется, что носить на себе шкурки убитых животных пошло и некрасиво, но при этом у очень многих моих подруг есть шубы. Мне это не нравится, но вопросом принципа не является, я не стану из-за это-

го рвать отношения с близким человеком. С мясом все тоже весьма относительно. Есть веганы, которые не едят ничего животного происхождения, и есть вегетарианцы, которые просто не едят мяса. Для веганов вегетарианцы такие же уроды, как для вегетарианцев мясоеды. Я считаю, что, если вы идете покупать мясо в магазин, вы не несете вины за смерть конкретного животного.

Другое дело, когда это животное вы сами сознательно убиваете. Все эти аргументы типа, если вы против охоты, то как же вы котлеты едите, — чистой воды демагогия.

Я абсолютно не уперт в этом вопросе, ибо не являюсь профессиональным сектантски настроенным борцом. Я просто человек со своей гражданской позицией, поэтому уже давно сотрудничаю с различными организа-

циями, которые занимаются охраной природы. Около 20 лет сотрудничаю с Greenpeace, примерно 15 лет — с WWF, а в этом году участвую в кампании против убийства бельков, инициированной российской организацией ВИТА.__

70

All photographs by Sergey Kondrashin

www.nokilling.us

(project’s official web site)

e-mail: sergey@photoart.lv

tel: +371 29620604

Editor

Bogdana Kondrashina

Models:

Irina Dzodcojeva

Oksana Gorskaja

Tatjana Sinkevich

Marina Nechipas

Irina Neverova

Photographer’s assistant

Irina Neverova

Body art, hair & make up artist

Natalja Voznesenskaya

Album design & Web support

Erik Bregis (≪Снежный Ком≫)

Special thanks to:

Sasha Voronin

Agris Riba

Janis Baumanis

Maina Lebedeva

Ligita Zelcha

Agrita Babkina

Inara Varpa

U4ilka Vpils

Maija Berke

Ilze Plikause

Sergey Frolov

Dr.Dainis Paeglitis (SDAA)

Yevgeny Gocko

Moral & financial support

Alexey Tchernih (Jūras Vejš)

Ilmars Krievinsh (Strig poligrafija)

Kaspars Loss (Tranzita Terminals)

Rihards Bushevics (Balthaus poligrafija)

Ruta Svaza

Lolita Butane

Shooting location:

Latvia

Printed on Arctic Volume 200 gr. paper

Printed by Balthaus Poligrafija

Copyrightc Sergey Kondrashin

Reproduction in whole or in part without written permission of Sergey Kondrashin is strictly prohibited. All rights reserved.